Καρδιολογικός Έλεγχος

Καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού
Σταθερό

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα Τriplex καρδιάς 

Καρδιολογική εξέταση 50

 

Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL, LDL, Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες, Ηλεκτροκαρδιογράφημα,

Triplex Καρδιάς, Καρδιολογική εξέταση  75

Τιμή
50€